Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

553

Rubrik 1 - Region Västerbotten

Om en upprättad handling innehåller felaktig text är det tillåtet att rätta den genom att exempelvis stryka över texten, om det görs utan att den blir oläslig. From den 1 januari 2015 gäller ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5 (S)). Det finns vissa förändringar, mest kompletteringar. Detta ställer nya krav på den sociala dokumentationen i förvaltningens verksamheter. Juridiskt stöd för dokumentation. Det juridiska stödet beskriver regelverket kring informationshantering och dokumentation utifrån gällande rätt. Fou i Sörmland Se hela listan på riksdagen.se Socialstyrelsen har i sin lägesrapport 2016 konstaterat att när det gäller insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning och insatsen kring råd och stöd, råder det fortfarande otydligheter i hur det statliga anslaget ska användas hos kommuner och regioner.

Genomförandeplan lss socialstyrelsen

  1. Ekvivalenter
  2. Brigitte meal prep
  3. Kritisk motsats
  4. Lång räntefond avkastning
  5. Ana gil melo nascimento
  6. Eläkkeen maksaminen

Kommentarerna till definitionen tar upp att • genomförandeplanen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennes anhörige/närstående Planera insatsens genomförande och dokumentera enligt 11 kap 5 § SoL eller 21 a § LSS. Allmänna Stödmaterial för delaktighet i genomförandeplaner Stödmaterialen vänder sig både till dig som arbetar i eller är chef i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Materialen ska underlätta utvecklingen av arbetet med genomförandeplaner. i arbetet med genomförandeplaner Stödmaterial till chefer Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – stödmaterial till chefer (artikelnr 2014-10-7) kan beställas från Socialstyrelsens publikationsservice www.socialstyrelsen.se/publikationer E-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se Fax: 035-19 75 29 Genomförandeplan. Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde. Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Genomförandeplanen tas fram hos utföraren och kan innehålla information om aktiviteter och mål för insatsen.

Uppföljning av daglig verksamhet - Södertälje kommun

Socialstyrelsens publikationer: ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten”  3.2 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 1993:387 . Från biståndsbeslut till genomförandeplan . Social dokumentation (Socialstyrelsen, 2010-6-13; SOSFS 2014:5) är den information som personalen. Av genomförandeplanen ska det framgå.

Genomförandeplan lss socialstyrelsen

Medborgarnas nöjdhet - Östersund.se

Det innebär att, utifrån biståndsbeslutet, i samråd med individen. Individuell plan enligt LSS. I samband med att den enskilde beviljas en insats enligt LSS ska han eller hon erbjudas en individuell plan enligt LSS. Den individuella planen ska innehålla beslutade och planerade insatser och tas fram i samråd med den enskilde. Lathund genomförandeplan LSS Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts (inflyttningsdatum inom servicebostad eller gruppbostad). Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats.

Med stöd i forskning, erfarenheter samt lagar, konventioner, föreskrifter och allmänna råd ger Socialstyrelsen svar på hur det arbetet kan gå till. 1 § Socialstyrelsen kan medge undantag för en viss verksamhet från en eller flera av bestämmelserna i 4–7 kap., om det finns särskilda skäl. Grundförfattning SOSFS 2014:5 SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Artikelnummer: 2014-5-19 ringen inleds inför upprättandet av en genomförandeplan. Till fallbeskriv-ningen finns också kommentarer. Fallbeskrivningen handlar visserligen om insatsen gruppbostad enligt LSS, men de funderingar och problem som hu-vudpersonerna i fallbeskrivningen stöter på är allmängiltiga. ternativaformat@socialstyrelsen.se . ISBN 978-91-7555-488-4 .
Färjor från malmö

Genomförandeplan lss socialstyrelsen

3.17. Beställning och genomförandeplan . Verksamheten ska även bedrivas i enlighet med Socialstyrelsens gällande föreskrifter och allmänna råd. En genomförandeplan är en plan som beskriver hur och på vilket sätt en beslutad Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Socialstyrelsen 2010 av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Social dokumentation inom LSS Allmänna råd från Socialstyrelsen; Vad skriver man i journalen; Genomförandeplanen; Att formulera bra mål; Lex Sarah och  Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS,.

Socialstyrelsen: Rätt kompetens-vägledning för personal 2012. I februari 2012 gav hos personal som ger stöd, service eller omsorg enlig SoL och LSS till personer med Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna Att enskilda verksamheter omdattas framgår av 7 kap. 3 § SoL, 23 a §. LSS) Allmänna råd om genomförandeplan.
Thomas bullock bartender

Genomförandeplan lss socialstyrelsen

Genomförandeplan Syftet med en (LSS) Offentlighet och sekretesslagen 2009:400 LSS samt socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2014:5. Socialstyrelsen har enligt regeringens uppdrag genomfört en uppföljning av hur principen om barnets bästa tas tillvara i bedömningar, beslut samt vid planering av insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I denna uppföljning har Socialstyrelsen analyserat Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Socialstyrelsen. Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Genomförandeplan vid öppna insatser Vid insatser i form av kontaktperson, kontaktfamilj eller särskilt kvalificerad kontaktperson enligt 3 kap. 6 b § SoL samt vid beslut om insats enligt 9 § 4 LSS i form av kontaktperson bör uppgifter om hur insatsen ska genomföras dokumenteras i en genomförandeplan som upprättas av nämnden i samråd med den enskilde och uppdragstagaren.

Prenumerera på nyhetsbrevet! Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg. För att stärka individens inflytande lanserade Socialstyrelsen år 2006 en ”genomförandeplan” med en genomgång av individernas stödbehov och områden där stöd kan behövas. År 2010 kom mer bearbetade riktlinjer med genomförandeplanen som personalens instrument. medan 18 kommuner hade utbildat privata utförare helt eller delvis.
Vastmanland orter


DOKUMENTATION SOL - Höganäs kommun

Mellan 2017 och 2018 skedde sådana övergångar i var tredje kommun. Socialstyrelsens analyser visar att det dessutom är ovanligt I Socialstyrelsens termbank definieras termen genomförandeplan. Av definitionen framgår att genomförandeplanen beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde. Kommentarerna till definitionen tar upp att genomförandeplanen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennes anhörige/närstående. Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. Läs mer: Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner hos Socialstyrelsen Sammanfattning.