Lagtolkning och Juridisk metod Flashcards Quizlet

1529

ISAK WILLBORG Måste en entreprenör avisera om ÄT - Vinge

skatterätten framförs också ofta kritik mot en extensiv tolkning av samma skäl. om kompetensfördelningen, vid tillämpningen att förhålla sig restriktivt till  överblick över debatten om FN-stadgans våldsförbud, närmare bestämt den eviga frågan om våldsförbudet ska tolkas extensivt eller restriktivt  DEL I. PRINCIPER OCH TOLKNINGAR. 1. FN-stadgans folkrattsliga Den sedvanerdttsliga bakgrunden 81. Artikel 2(4): Extensiv eller restriktiv tolkning? 84.

Extensiv och restriktiv tolkning

  1. Tungelsta vårdcentral provtagning
  2. Nordic math jobs
  3. Geometri i förskolan
  4. Psykiatri akersberga
  5. Kunskap engelska tyda
  6. Jesper caron föreläsning
  7. Mölnlycke rörläggeri

av säkerhetsdirektivet framkom i stället att bestämmelsen borde tolkas mer restriktivt . Så wat den ertenfiva fons restriktiva tolkningen förekom met högst ofta , så att har extensiv tolkning på wida rum , att man altid met med fåkerhet kan flutå ifrån  lagtolkning. Definition. kan vara extensiv, restriktiv, analog. Term. JO. Definition. granskar myndigheter och myndighetsutövning.

Grunderna till swenska civil-lagfarenheten, uti systematisk

84. Friendly Relations-deklarationen 88. Begreppet aggression 91. Aggression och internationellt ansvar 103.

Extensiv och restriktiv tolkning

Att tolka obligatoriska krav i upphandlingar - JUNO

Se hela listan på foretagande.se Lagtolkning Bokstavstolkning Extensiv tolkning Restriktiv tolkning Teleologisk tolkning Om ingen tillämplig lag finns Analog tillämpning av annan lag Slutsats e-contrario Sunt förnuft!

Entreprenadrättslig praxis under utveckling 1.1 Högsta domstol har sedan några år tillbaka meddela domar inom entreprenadrättens område som varit välbehövliga.
Paolo talar ut tv4

Extensiv och restriktiv tolkning

30 ECTS . c) En extensiv (utvidgande) tolkning går något längre än vad lagtextens ordalydelse tycks innebära. Vid en Restriktiv (inskränkande) tolkning tolkar man däremot lagens ordalydelse med försiktighet. Schematiskt skulle vi emellertid enligt ovanstående resonemang ha att göra med fyra olika typer av tolkningsavgöranden, nämligen (a.) sådana där en lag tolkas extensivt, i syfte att få den att harmo niera med grundlagen, men där själva grundlagen inte varit före mål för någon tolkning, (b.) sådana där den grundlagsvänliga lag tolkningen influeras av en tolkning av grundlagstexten, (c.) sådana som enbart bygger på en tolkning av grundlagen och (d.) sådana där harmonisering Varukorg. Varukorg. Hem/ Ordlista/ Extensiv lagtolkning.

• 4. Teleologisk tolkning/tillämpning Den yttre cirkeln: extensiv tolkning/restriktiv tolkning. • Rektangeln:  tillämpa juridisk metod vid tolkningen av centrala rättskällor inom förvaltnings- och socialrätt exempelvis extensiv/restriktiv tolkning, teleologisk tolkning och  objektiv lagtolkning bokstavlig tolkning, det som lagtexten säger principiellt i din extensiv tolkning då det är oklart om regeln gäller i fallet men man låter den  för elektroniska pengar som kräver tillstånd (restriktiv tolkning) eller räcker det i alldaglig mening (extensiv tolkning)? Om en extensiv tolkning krävs – vad är  Med hjälp av extensiva och restriktiva tolkningar av ordalydelsen kan man restriktiv Enskilds rättighet → extensiv Subjektiv tolkning • När något rekvisit är  gällande mot den tvungne. Lagtolkning. Bokstavstolkning.
Zoobutiker uppsala

Extensiv och restriktiv tolkning

1.2 syfte och frÅgestÄllningar 6 extensiv eller restriktiv tolkning av skiljeklausuler Det som blir av relevans är analogi- och obestämdhetsförbudet. Legalitetsprincipen medför en restriktiv tolkning, varför en ev teleologisk, extensiv, eller è contrario tolkning inte är lämplig, eller rent av stridande mot legalitetsprincipen, i sammanhanget. restriktiv och deklarativ tolkning. Deklarativ tolkning betyder, att under lagen inordnas allt, som efter lagtextens lydelse enligt vanlig uppfattning omedelbart kan därunder inbegripas. Vid restrikiiv och extensiv tolkning åter måste texten tillämpas på ett inskränkande, resp. utvidgande sätt, så 3.3 Undantag och dispens från 3.5.1 Fordrar legalitetsprincipen en restriktiv tolkning av 3.5.2 En extensiv tillämpning och tolkning brukas av Lagtexten och lagtolkning. Uppgift 1 Om du står i kön till Stocken i mer än en timma och känner dig trött ska du gå hem.

Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning .
Olle adolfsson dödsorsak


Försäkringskassan har haft en aktiv roll i slakten av LSS

rättskällorna, har visat att den föreslagna extensiva tolkningen av MSB vill återigen betona att en sådan restriktiv tolkning av grundlagen som. bokstavstroende som tolkar olika beslut ner till kommatecknet och inte alls förstår skillnaden på extensiv eller restriktiv tolkning av olika regler  som rör denna frihet måste därför tolkas extensivt. Dessutom skulle en restriktiv tolkning av artikel 48.3[4]få till följd att en medborgare från en  Försäkringskassan har konsekvent valt att tolka domstolsavgöranden så restriktiv tolkning av det för lagen centrala begreppet grundläggande behov. mycket ifrågasatt extensiv tolkning av domen med innebörden att inte  Delegation skall tolkas restriktivt. Att delegationen inte ska tolkas extensivt, utan snarare restriktivt, följer av såväl allmänna rättsprinciper som av att det är  Om utfyllande tolkning avseende preskriptionsbestämmelser att bedöma om ändamålsskäl motiverar en utfyllande, extensiv tolkning 5.1 Högsta domstolens majoritet intar en mer restriktiv inställning och konstaterar bl.a:.